Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
Ak ste vyplnili náš kontaktný formulár alebo formulár nezáväzného dopytu, alebo ak ste návštevník našej webovej stránky, zverujete nám niektoré vaše osobné údaje. Tieto informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov vysvetľujú, kto sme, ako spracúvame vaše osobné údaje, a aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov.

Kto sme?
Sme spoločnosť Rolvis plus s.r.o., IČO: 47 364 203, IČ DPH: SK2023850510, naše sídlo je A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika. Zodpovedná osoba: Miloslav Fojtík – konateľ, rolvis@rolvis.sk

Sme spracovateľom vašich osobných údajov, ak ste nám ich poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania. Dbáme na to, aby sme vaše osobné údaje spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä Zákon o ochrane osobných údajov a Nariadenie o ochrane osobných údajov tzv. GDPR) a týmito informáciami. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete email a my máme k dispozícii vaše meno a e-mailovú adresu.

Ako nás môžete kontaktovať?
Ohľadne spracovania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: rolvis@rolvis.sk alebo poštou na adresu: Rolvis plus s.r.o., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

Kedy spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame, ak:
– ste sa na nás obrátili prostredníctvom e-mailu,
– ste vyplnili niektorý z formulárov na našej webstránke,
– ste návštevník našej webovej stránky
– ste s nami uzatvorili zmluvu.
Vo väčšine prípadov ste nám poskytli vaše osobné údaje a súhlas s ich spracovaním vy sami, napríklad cez webovú stránku, alebo pri inej príležitosti.

Aké osobné údaje spracovávame?
Vo väčšine prípadov spracovávame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. V niektorých prípadoch spracovávame aj vaše ďalšie osobné či pracovné kontaktné údaje. Sú to bežné informácie, ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie.
Ak máme spolu uzatvorenú zmluvu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve.

Za akým účelom spracúvame vaše osobné údaje?
– Ak ste prejavili záujem o naše produkty a/alebo o poskytovanie odpovedí na rôzne otázky, používame vaše osobné údaje na účel tejto komunikácie.
– Ak ste s nami v zmluvnom vzťahu, používame vaše osobné údaje uvedené v zmluve za účelom napĺňania zmluvy.
– Správa našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Na základe akého právneho základu spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracovávame najmä na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, alebo na základe plnenia záväzkovo právneho vzťahu, ktorý sme spoločne uzatvorili.
V prípade, že ste prejavili záujem o naše produkty a/alebo nakúpili naše produkty, pokladáme za náš oprávnený záujem informovať vás o tom, čo robíme.

Doba spracovania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.

Zabezpečenie a ochrana vašich osobných údajov:
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov spoločnosti Miloslav Fojtík – Rolvis.

Miesto spracovania osobných údajov:
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie.

Vaše práva:
V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva:
– Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. V tomto prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje, ktorými disponujeme z databáz, ktoré prevádzkujeme my a naši spracovatelia. Urobíme tak do 30 pracovných dní od doručenia vašej žiadosti.
– Ak sa u vás niečo zmení a vaše osobné údaje už nie sú aktuálne, máte právo požiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré spracúvame.
– Máte právo obmedziť účel spracovania vašich osobných údajov alebo ich rozsah.
– Máte právo požiadať nás o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame. A my Vám v lehote 30 pracovných dní doložíme, aké vaše údaje spracovávame.
– Ak chcete od nás vaše osobné údaje vziať a preniesť ich k inému subjektu, údaje, ktoré vás máme vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte do 30 dní.
– Máte právo namietať spracovanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely priameho marketingu.
– Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Po doručení odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
– Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S vašou sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na nás, alebo ju môžete podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Pokiaľ si chcete ktorékoľvek z týchto práv uplatniť pošlite nám, prosím, e-mail na rolvis@rolvis.sk alebo list poštou na adresu: Rolvis plus s.r.o., A. Dubčeka 41, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia vašej totožnosti oprávnení požiadať vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi osobnými údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov so sťažnosťou. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.
Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a ak to bude nevyhnutné, budú vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

Cookies
Využívanie súborov cookies na stránke Rolvis plus s.r.o. – www.rolvis.sk
Naša webová stránka využíva súbory cookies, ktoré nám pomáhajú zlepšiť služby pre vás a pripraviť pre vás ponuku služieb.

Čo je cookie?
Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky alebo používateľovi stránky možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie. Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?
Na našej webovej stránke sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi stránkou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie stránky s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?
Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Akadémia sociálnej ekonomiky používa túto technológiu na svojich stránkach, aby mohla poskytovať lepšie služby návštevníkom webu a absolventom online vzdelávania. Toto zahŕňa napríklad spracovanie formulárov na webových stránkach. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen naše webové stránky, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme všetkým našim klientom.

Ochrana súkromia
Ak webové stránky Rolvis plus s.r.o. používajú súbory cookies na spracovávanie osobných údajov, ktoré je možné priradiť ku konkrétnej osobe používateľa (resp. klienta), uplatňujú sa na ne pravidlá definované príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov a ochrane súkromia.
Žiadna iná strana než Rolvis plus s.r.o. nemá možnosť zo súborov cookies zistiť konkrétnu osobu klienta, nakoľko technické prevedenie znemožňuje s úplnou istotou určiť identitu používateľa len na základe súborov cookies. Platí to aj pri napadnutí zariadenia používateľa počítačovým vírusom, alebo pri záškodníckom kóde iného webového servera, prípadne pri chybe prehliadača používaného klientom.

Aké sú možnosti zmeny nastavenia a odstránenia cookies?
Každý prehliadač ponúka nástroje, ktoré slúžia na správu nastavení súborov cookies. Predinštalované nastavenie väčšiny prehliadačov je také, že umožňujú ukladanie súborov cookies pre všetky webové servery (stránky).
Nastavenia prehliadača je však možné zmeniť tak, že bude cookies spracúvať rôznymi spôsobmi:
– používateľ pred každým uložením súboru cookie na počítači potvrdí alebo zamietne toto uloženie,
– používateľ si špecifikuje správanie súborov cookies na konkrétnych webových stránkach (napr. jeho obľúbených),
– používateľ úplne zakáže ukladanie súborov cookies na svojom počítači.
Pre bližšie informácie, kde nájsť nastavenia cookies v prehliadači, je potrebné ísť na stránky konkrétneho výrobcu prehliadača. Každý prehliadač tiež umožňuje odstrániť súbory cookies, či už konkrétne, alebo všetky. Po ich odstránení, alebo nastavení prehliadača na zákaz používania súborov cookies, však práca používateľa na stránkach Akadémie sociálnej ekonomiky nebude plnohodnotná, keďže väčšina našich služieb sa spolieha práve na súbory cookies.
Ak má používateľ záujem vypnúť len konkrétne súbory cookies, ktoré sú trvalo uložené v jeho počítači (resp. inom zariadení alebo viacerých počítačoch a zariadeniach), a ktoré využíva Rolvis plus s.r.o. na personifikáciu klientov na webových stránkach, môže tak spraviť vo svojom webovom prehliadači.
Týmto budú na stránke transparentne vymazané aj existujúce súbory cookies. Návštevníkom odporúčame tento postup, nakoľko sa vypnú len tie súbory cookies, ktoré umožňujú len prepojenie jednotlivých služieb a nedôjde tak k obmedzeniu a správnemu fungovaniu žiadnej z poskytovaných služieb. Kedykoľvek v budúcnosti je možné túto položku nastaviť naspäť na „povolená“ a využívať plnohodnotne služby Rolvis plus s.r.o. na webovej stránke.

Nevyhnutné cookies
Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do časti webových stránok podmienenej registráciou – online vzdelávanie. Používanie nevyhnutných cookies na našich webových stránkach je možné bez vášho súhlasu, resp. bez vyjadrenia vášho nesúhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Stránky tretích strán
Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.